Friendly
Professional but Friendly Service บริการด้วยมืออาชีพ ให้ความช่วยเหลือเหมือนเพื่อนของคุณ
24x7x365 NOC Support ให้บริการสนับสนุนตลอดเวลาไม่มีวันหยุด
Quick Response & Alert บริการแจ้งเตือนปัญหาและแก้ไขอย่างรวดเร็วทันที
Flexible
Flexible System Resource Management ปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรของระบบได้อย่างยืดหยุ่น
คล่องตัว จัดการสร้าง แก้ไข ลบ สำรองข้อมูล VM ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่บริการ